Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden [pdf]

Artikel 1 Over Sophie Deckers

De eenmanszaak Sophie Deckers is gevestigd (geen bezoekadres) aan de Graaf Florisstraat 4 HS, (1091 TG) te Amsterdam.

Sophie Deckers staat aan het hoofd van de eenmanszaak.

Het adres van onze website is www.sophiedeckers.nl

Jij kunt ons op de volgende manieren bereiken:

 • Email: hi@sophiedeckers.nl
 • Via ons contactformulier op onze website

KVK-nummer: 71039201

Btw nummer: NL002251530B88

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leggen wij jou deze begrippen kort uit.

Met de begrippen, wij, ons en onze, bedoelen wij

 • Sophie Deckers, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Wij zijn de gebruiker en eigenaar van deze algemene voorwaarden en/of;
 • De door Sophie Deckers aangestelde en/of ingehuurde derde(n).

Met je, jij en jou(w) bedoelen wij onze klant, jij bent:

 • de rechtspersoon of de natuurlijk persoon, handelend in beroep of bedrijf, aan wie Sophie Deckers een offerte uitbrengt en/of met wie Sophie Deckers een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

De gebruiker (wij) en de wederpartij (jij) samen noemen wij partijen.

Een dag is voor ons een kalenderdag, tenzij wij expliciet spreken over een werkdag.

Schriftelijk betekent voor ons op papier, per e-mail of via het contactformulier.

Overeenkomst (van opdracht): de door partijen te sluiten of gesloten overeenkomst.

Met aanbod bedoelen wij alle aanbiedingen en/of offertes in de meest brede zin van het woord.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons volledige aanbod, onze diensten, gratis weggevers, zo ook op alle overeenkomsten die wij met jou sluiten en onze facturen. Ook wanneer er sprake is van meerwerk of een vervolgopdracht, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking enkel voor de overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je dus niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.

Wij mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zullen wij vooraf met jou bespreken.

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomst die jij met ons sluit.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van (de diensten van) derden.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien wij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, leidt dit er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij op enigerlei wijze het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Aanbod, (totstandkoming van de) overeenkomst, bevestiging en duur

Ons volledige aanbod is vrijblijvend. Worden er (extra) voorwaarden verbonden aan ons aanbod, zullen wij dat uitdrukkelijk in ons aanbod vermelden.

Op onze website tref je een deel aan van ons aanbod. Dit aanbod is steeds voorzien van alle informatie die jij nodig hebt zodat jij weet waar jij voor kiest en voor betaalt.

Plannen wij een adviesgesprek met je in, dan is dit gesprek ter kennismaking en in beginsel vrijblijvend en kosteloos. Aan (de inhoud van) dit gesprek kun jij nooit rechten ontlenen.

Stellen wij een offerte voor je op, dan baseren wij deze op de informatie die jij aan ons verstrekt. Wij vragen je dan ook alle relevante informatie (over de opdracht) aan ons door te geven. In beginsel vragen wij geen vergoeding voor het opstellen van een offerte.

Hebben wij voor jou een samengestelde offerte gemaakt, zijn wij niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht, als jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Met een samengestelde offerte bedoelen wij, dat wij jou in één offerte, een combinatie van meerdere diensten of opdrachten hebben aangeboden.

Is er sprake van een kennelijke fout, vergissing of verschrijving, dan zijn wij niet gebonden aan dit aanbod.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die jij met ons sluit.

Een overeenkomst komt tot stand:

 • nadat jij ons aanbod en onze algemene voorwaarden schriftelijk hebt aanvaard en hebt bevestigd en;
 • indien dit van toepassing is, jij daarbij hebt voldaan aan de gestelde voorwaarden;
 • tenzij wij binnen 5 werkdagen na jouw aanvaarding ons aanbod herroepen.

Overeenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege en worden niet stilzwijgend verlengd, tenzij partijen hier uitdrukkelijk andere afspraken over hebben gemaakt.

Artikel 5 Wijzigen

Wil jij de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, dan laat jij ons dat zo snel als mogelijk schriftelijk weten. Iedere wijziging en/of aanvulling wordt behandeld als een aanvullende overeenkomst. Wij hebben het recht het honorarium/tarief aan te passen. Wij hebben ook het recht de wijziging en/of aanvulling alsnog te weigeren zonder hiermee in gebreke te komen in de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst en levering

Wij voeren de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap, waarbij wij de vrijheid behouden om de opdracht naar eigen inzicht invulling te geven en waarbij, indien van toepassing, rekening wordt gehouden met het door jou gespecificeerde doel.

De overeenkomst voeren wij enkel ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan (de inhoud van) de door ons verrichte werkzaamheden, geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Komen wij met jou bepaalde uitvoeringstermijnen overeen, dan zijn deze altijd indicatief, tenzij partijen dit uitdrukkelijk anders overeenkomen. Overschrijding van termijnen geeft jou geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

Wij hebben een inspanningsplicht. Wij kunnen dus nooit garanderen dat je met behulp van onze diensten een bepaald resultaat zult verwezenlijken. Dit is immers afhankelijkheid van een veelvoud van factoren.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan het oorspronkelijk overeengekomen honorarium worden verhoogd of verlaagd, een en ander in relatie met de inhoud van artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7 Inschakelen van derden

Wij mogen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van (de diensten van) derden, onverminderd onze verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.

Mochten de diensten van derden extra kosten met zich meebrengen, zullen wij jou hier altijd eerst over informeren.

De toepassing van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW is uitgesloten.

Artikel 8 Intellectueel eigendom en gebruiksrecht

Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt, tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen, zonder toestemming van de maker.

Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen ons toe, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt voor onder meer al onze (bedrijfs)uitingen, online programma’s, gratis weggevers en/of niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen.

Zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag jij een werk in de meest brede zin van het woord niet (doen/laten) reproduceren, (doen/laten) verveelvoudigen, (doen/laten) bewerken, (doen/laten) wijzigen en/of (doen/laten) openbaar maken.

Voor iedere inbreuk op ons intellectueel eigendomsrecht, brengen wij driemaal de gebruikelijke vergoeding in rekening, waarbij wij niet het recht op vergoeding verliezen van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade, alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke – en buitengerechtelijke kosten.

Tenzij het werk zich daar niet voor leent, hebben wij het recht onze (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen.

Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, mag jij een werk (eenmalig) gebruiken voor het overeengekomen gebruik. Het gebruik(en) van een werk op een andere manier dan overeengekomen, beschouwen wij als inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht.

Jij mag een werk ook niet overdragen aan een derde, tenzij wij dit schriftelijk overeenkomen.

Artikel 9 Beëindiging en opzegging

Wij hebben het recht de overeenkomst met directe ingang te beëindigen als:

 • jij niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
 • wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor wij een goede grond hebben te vrezen dat jij je verplichting niet zal nakomen;
 • door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht, dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zullen nakomen;
 • als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deze overeenkomst onmogelijk is.

Kunnen wij de beëindiging aan jou toerekenen, dan hebben wij het recht de eventuele schade die wij hierdoor lijden op jou te verhalen.

Tenzij partijen hier andere afspraken over maken, is tussentijds opzeggen niet mogelijk. Wil je tijdens de looptijd van de overeenkomst geen gebruik meer maken van onze diensten, kun je dit kenbaar maken door het sturen van email naar: hi@sophiedeckers.nl. Wij houden het recht jou het volledige bedrag conform overeenkomst in rekening te brengen, eventueel aangevuld met aanvullende werkzaamheden die partijen zijn overeengekomen nadat de overeenkomst is gesloten.

In geval van liquidatie, (een aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of ben je aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet (meer) vrijelijk over je vermogen beschikken, dan staat het ons vrij om de overeenkomst terstond op te zeggen. Wij zijn jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die wij op jou hebben, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Bijzondere bepaling met betrekking tot training/coaching

Tot 48 uur voor een geplande training/coaching sessie heb je het recht om deze sessie kosteloos te annuleren. Annuleer je later, dan hebben wij het recht de sessie in rekening te brengen en/of in mindering te brengen op het overeengekomen aantal sessies. Jij hebt dan geen recht op enige vorm van restitutie.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst kun jij een maximum van twee (2) sessies kosteloos, in onderling overleg en op basis van beschikbaarheid verplaatsen.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om op tijd te komen. Ben je te laat, kunnen wij je niet garanderen dat de training/coaching sessie nog (volledig) kan plaatsvinden. Wij hebben het recht om een sessie in rekening of in mindering te brengen op het overeengekomen aantal sessies mocht je te laat zijn of als je helemaal niet aanwezig bent tijdens de sessie.

Artikel 11 Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

 • Exclusief btw;
 • Exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
 • Exclusief eventuele kosten die wij (extra) maken bij het uitvoeren van de opdracht.

Wij hebben het recht onze prijzen/(uur)tarieven tussentijds aan te passen, ook als deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 5, uit een bevoegdheid of verplichting uit de wet of regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging op gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Bestellingen die jij plaatst via onze digitale omgeving betaal jij via onze online betaalomgeving. Jij krijgt daarbij de keuze uit diverse betaalmethoden. Indien wij voor een bepaalde betaalmethode een toeslag rekenen, informeren wij jou hier tijdig over.

Bestellingen die buiten onze digitale omgeving worden geplaatst worden door jou betaald via een overboeking.

Onze facturen ontvang jij uitsluitend digitaal, per e-mail.

Tenzij anders overeengekomen, hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Jij dient het volledige bedrag, inclusief btw, over te boeken op onze rekening en wel binnen de betalingstermijn.

Wij hebben het recht jou een aanbetaling te vragen of volledige vooruitbetaling van het totale factuurbedrag.

Mocht jij niet, niet volledig of niet op tijd betalen, dan zullen wij jou hierop wijzen. Jij krijgt van ons dan nog eens een termijn van 14 dagen om alsnog aan jouw betalingsverplichting te voldoen. Voldoe jij dan nog steeds niet aan jouw verplichting, ben je na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat jij het bedrag alsnog voldoet. 

De door ons te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, telkens met een minimum van 15% van de totale factuurwaarde excl. btw. Over de verschuldigde incassokosten ben jij ook (wettelijke) rente verschuldigd.

Jij bent niet gerechtigd tot verrekening van het door jou aan ons verschuldigde. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten jouw betalingsverplichting niet op.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel is vermeld.

Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als jij ons onverwijld deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen en wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.

Wij zijn ook nooit aansprakelijk voor:

 • jouw fouten en/of tekortkomingen in de informatie, gegevens of het materiaal dat jij ons hebt verstrekt of voorgeschreven;
 • misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen;
 • fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
 • fouten of tekortkomingen door wijzigingen in het resultaat door jou en/of door jou ingeschakelde derden;
 • Bepaalde resultaten waar jij niet tevreden over bent (inspanningsverplichting).

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade, vertragingsschade en/of gederfde winst.

Mocht er sprake zijn van aansprakelijkheid aan onze zijde, dan is deze in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende overeenkomst.

Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar in een voorkomend geval. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf bent verzekerd.

Jij vrijwaart ons voor aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen ons niet worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht).

Artikel 13 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

Tijdens de periode dat er sprake is van overmacht, hebben we het recht om onze verplichtingen op te schorten. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting langer dan 2 maanden niet of helemaal niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te beeindigen, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft jouw betalingsplicht wel bestaan.

Artikel 14 Geheimhouding

Wanneer partijen voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij, waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken partijen deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van een rechter tot bekendmaking verplicht.

Deze verplichting blijft bestaan ook na beëindiging/einde van de overeenkomst.

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers van beide partijen als ook door aangestelde of ingehuurde derde(n).

Artikel 15 Privacy beleid

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook heel zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe wij dat doen, kun jij lezen in onze privacyverklaring op onze site.

Artikel 16 Parkeerkosten en reiskosten

Wij hebben het recht om parkeerkosten en/of reiskosten, die wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst maken, bij jou in rekening te brengen, tenzij wij hier uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken over maken.

Voor de reiskosten hanteren wij de kilometervergoeding zoals deze door de overheid is vastgesteld voor die periode(s) waarop de overeenkomst betrekking heeft, tenzij wij hier uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken met jou over maken.

Reistijd brengen wij niet in rekening.

Artikel 17 Klachten en geschillen

Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben voor zulke gevallen een klachtenprocedure.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen 10 dagen nadat jij een gebrek hebt geconstateerd in de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan ons te melden. Wij vragen je om jouw klacht volledig en duidelijk te omschrijven.

Binnen 14 dagen nadat wij de klacht hebben ontvangen, ontvang je van ons een schriftelijke reactie.

Jij geeft ons in ieder geval vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien de klacht na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, dan pas ontstaat er een geschil.

Het uiten van een klacht ontslaat jou niet van je betalingsverplichting.

Mocht jouw klacht gegrond zijn, zullen wij jou een passende oplossing voorstellen. Het is aan ons te bepalen wat in dat geval als passend wordt beschouwd.

Op alle overeenkomsten tussen jou en ons, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar wij gevestigd zijn, tenzij de wet anders bepaalt.

Versie 2023

 

Privacy verklaring

Boommade, gevestigd aan Graaf Florisstraat 4hs, 1091TG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

sophiedeckers.nl

Graaf Florisstraat 4hs, 1091TG Amsterdam

0620003410

Sophie Deckers is de Functionaris Gegevensbescherming van Boommade Hij/zij is te bereiken via hi@sophiedeckers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boommade verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hi@sophiedeckers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boommade verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Boommade neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boommade) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boommade bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boommade deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Boommade blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Boommade jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boommade gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Boommade gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boommade en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hi@sophiedeckers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Boommade wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boommade neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hi@sophiedeckers.nl